Spaans schrijven voorbeeld 2

Ilse schrijft een Spaanse vriendin die in Barcelona woont. Beoordeel het taalniveau van deze tekst.

 

¿Que tal?

Ahora estoy en la cafetaria "de Engel" en Delft. Estoy ahí con mis amigos para comer una bocadillo y para tomar algo. Este noche voy a una fiesta de una amiga, por así tengo que comprar unos regalos en la ciudad. ¿Que vas a hacer ahora?

Es una lástima que las vacaciones de mayo ha terminado rápidamente. ¿Vas de vacaciones este verano o estás en Barcelona? ¡Yo voy a ir al España otra vez! Podemos quedar en Barcelona quizá, si puedes. Que te gusta hacer allί? A mί me gusta tomar y cenar algo y después ver una película española. ¿Qué prefieres?

Ahí hace mal tiempo, llueve y hace mucho viento. ¿Y en España, hace buen tiempo allí? ¡Espero que hace buen tiempo en Barcelona, cuando nosotros estamos allí!

¡Hasta luego y besos!

Ilse

-

Wrd
Wrd -
Woordenschat en woordgebruik
Gra
Gra -
Grammaticale correctheid
Spe
Spe -
Spelling en interpunctie
Sam
Sam -
Samenhang
Afs
Afs -
Afstemming taalgebruik op doel en publiek
C2
- C2
ERK niveau C2
Wrd - C2

Goede beheersing van een heel breed lexicaal repertoire met inbegrip van idiomatische uitdrukkingen en uitdrukkingen uit de spreektaal; toont zich bewust van betekenisconnotaties.
Toont consequent correct en gepast woordgebruik. Toont grote flexibiliteit bij het herformuleren van ideeën in uiteenlopende linguïstische vormen om fijne betekenisnuances precies weer te geven, nadruk te leggen, onderscheid te maken en dubbelzinnigheid te vermijden.

Gra - C2
Past de grammatica consequent correct toe bij complexe taal, ook wanneer de aandacht op iets anders is gericht.
Spe - C2
Het geschrevene is orthografisch foutloos.
Sam - C2
Produceert samenhangende tekst en maakt daarbij volledig en gepast gebruik van uiteenlopende ordeningspatronen en een breed scala van cohesie bevorderende elementen.
Afs - C2
Toont zich volledig bewust van de sociolinguïstische en sociaal-culturele implicaties van de taal die wordt gebruikt door moedertaalsprekers en reageert dienovereenkomstig.
C1
- C1
ERK niveau C1
Wrd - C1
Goede beheersing van een breed repertoire aan woorden, waardoor hiaten in de woordenschat gemakkelijk kunnen worden gedicht met omschrijvingen; Zoekt in geringe mate naar uitdrukkingen. Goede beheersing van idiomatische uitdrukkingen en uitdrukkingen uit de spreektaal.
Maakt nog wel incidenteel kleine vergissingen, maar geen echte fouten in woordkeuze.
Gra - C1
Handhaaft consequent een hoge mate van grammaticale correctheid; fouten zijn zeldzaam en moeilijk aan te wijzen, en als die er zijn worden ze over het algemeen door de persoon zelf verbeterd.
Spe - C1
Lay-out, alinea-indeling en leestekengebruik zijn consistent en bevorderen de leesbaarheid. Correcte spelling, afgezien van een enkele verschrijving.
Sam - C1
Brengt duidelijke, vloeiende, goed gestructureerde taal, die getuigt van een goede beheersing van ordeningspatronen, verbindingswoorden en cohesie bevorderende elementen.
Afs - C1
Gebruikt taal flexibel en doeltreffend voor sociale doeleinden met inbegrip van emotioneel, dubbelzinnig en humoristisch taalgebruik.
B2
- B2
ERK niveau B2
Wrd - B2
Voldoende brede woordenschat voor zaken die verband houden met zijn vakgebied en de meeste algemene onderwerpen. Brengt variatie aan in formuleringen om te veel herhaling te voorkomen, al kunnen hiaten in de woordenschat nog wel tot omschrijving leiden.
Trefzekerheid in woordkeuze is over het algemeen hoog, al komen enige verwarring en onjuist woordgebruik wel voor zonder de communicatie in de weg te staan.
Gra - B2
Goede beheersing van de grammatica; incidentele vergissingen, niet-stelselmatige fouten en kleine onvolkomenheden in de zinsstructuur kunnen nog voorkomen maar zijn zeldzaam en worden vaak door de persoon zelf achteraf verbeterd (B2+).
Toont een betrekkelijk grote beheersing van de grammatica. Maakt geen vergissingen die tot misverstanden leiden.
Spe - B2
Produceert heldere, begrijpelijke, doorlopende tekst die voldoet aan standaardconventies voor lay-out en alinea-indeling. Spelling en leestekengebruik zijn redelijk correct maar kunnen invloeden van moedertaal verraden.
Sam - B2
Gebruikt een groot aantal verbindingswoorden doelmatig om de verhoudingen tussen ideeën helder aan te geven (B2+).
Maakt gebruik van een beperkt aantal cohesie bevorderende elementen om zijn uitingen te verbinden tot een helder, coherent betoog, hoewel in een langere bijdrage sprake kan zijn van een zekere ‘springerigheid’.
Afs - B2
Drukt zich zelfbewust, helder en beleefd uit in een formeel of informeel register, passend bij de situatie en de betrokkenen (B2+).
Onderhoudt betrekkingen met moedertaalsprekers zonder hen onbedoeld te amuseren of te irriteren en zonder hen te verplichten zich anders te gedragen dan zij tegenover een moedertaalspreker zouden doen. Drukt zich in situaties op gepaste wijze uit en weet flagrante fouten in de formulering te vermijden.
B1
- B1
ERK niveau B1
Wrd - B1
Voldoende woordenschat om zich, met enige omhaal van woorden, te uiten over de meeste onderwerpen die betrekking hebben op het dagelijks leven.
Goede beheersing van elementaire woordenschat, al doen zich nog wel grote fouten voor bij meer complexe gedachten of niet-vertrouwde onderwerpen en situaties.
Gra - B1
Communiceert redelijk nauwkeurig in vertrouwde omstandigheden; vertoont over het algemeen een goede grammaticale beheersing maar met merkbare invloed vanuit de moedertaal. Fouten komen voor, maar het is altijd duidelijk wat hij probeert uit te drukken (B1+).
Maakt met een redelijke mate van nauwkeurigheid gebruik van een repertoire van veelgebruikte ‘routines’ en patronen die bekend zijn van meer voorspelbare situaties.
Spe - B1
Produceert heldere doorlopende tekst die over het algemeen helemaal te begrijpen is. Spelling, leestekengebruik en lay-out zijn correct genoeg om het grootste deel van de tijd te kunnen worden gevolgd.
Sam - B1
Verbindt een reeks kortere, op zichzelf staande eenvoudige elementen tot een samenhangende lineaire opeenvolging van punten.
Afs - B1
Is zich bewust van de belangrijkste beleefdheidsconventies en handelt dienovereenkomstig. Is zich bewust en let op tekenen van de belangrijkste verschillen in gewoonten, gebruiken, houdingen, waarden en overtuigingen tussen de betrokken gemeenschap en die van hemzelf.
A2
- A2
ERK niveau A2
Wrd - A2
Voldoende woordenschat om alledaagse handelingen uit te voeren die betrekking hebben op vertrouwde situaties en onderwerpen.
Voldoende woordenschat om zich te redden bij primaire levensbehoeften.
Beperkt repertoire met uit het hoofd geleerde uitdrukkingen om te voorzien in concrete alledaagse behoeften.
Gra - A2
Gebruikt een aantal eenvoudige constructies correct, maar maakt nog stelselmatig elementaire fouten; toch is meestal wel duidelijk wat hij probeert te zeggen.
Spe - A2
Schrijft korte zinnen over alledaagse onderwerpen over. Schrijft fonetisch redelijk correct korte woorden op uit zijn gesproken woordenschat.
Sam - A2
Gebruikt de meest voorkomende verbindingswoorden om enkelvoudige zinnen te verbinden om een verhaal te vertellen of iets te beschrijven als een eenvoudige opsomming van punten (A2+).
Verbindt woordgroepen met eenvoudige verbindingswoorden.
Afs - A2
Gaat op eenvoudige maar doeltreffende wijze sociale contacten aan met gebruikmaking van de eenvoudigste gangbare uitdrukkingen en door elementaire routines te volgen (A2+).
Hanteert zeer korte sociale contacten en maakt daarbij gebruik van alledaagse beleefdheidsvormen.
A1
- A1
ERK niveau A1
Wrd - A1
Zeer elementaire woordenschat die bestaat uit geïsoleerde woorden en eenvoudige uitdrukkingen met betrekking tot persoonlijke gegevens en bepaalde concrete situaties.
Gra - A1
Toont slechts beperkte beheersing van enkele eenvoudige grammaticale constructies en zinspatronen in een geleerd repertoire.
Spe - A1
Schrijft vertrouwde woorden en korte zinsdelen over en gebruikt regelmatig standaardzinnetjes.
Sam - A1
Verbindt woorden of woordgroepen met elkaar met heel elementaire lineaire verbindingswoorden.
Afs - A1
Legt elementair sociaal contact door gebruik te maken van de eenvoudigste alledaagse beleefdheidsvormen.